User Login
Opstelling
Volgende Wedstrijd
Verslagen

Open brief aan alle supporters: maandag 3 november open supportersvergadering om 20u op den Dreef

Ons antwoord op de crisis: “We are OHL”!
30/10/2014

Zoals iedereen weet, heerst er op dit moment een grote bestuurscrisis binnen onze club. Verschillende partijen/personen staan loodrecht tegenover elkaar en verdere samenwerking is onmogelijk. Via deze open brief willen wij alle supporters op de hoogte brengen van de stappen die de supportersfederatie discreet de laatste weken en dagen heeft genomen en nog zal nemen ten gevolge van de bestuurlijke crisis binnen onze club.

In de eerste plaats hebben we de verschillende actoren gehoord en de bestaande verhalen/geruchten/waarheden die circuleren trachten te verifiëren om zo een duidelijker beeld van de chaos te krijgen.

Binnen de federatie hebben we daarom een delegatie van een vijftal personen gevraagd om (zonder uitnodiging) aanwezig te zijn op de Raad van Bestuur van vorige week donderdag 23/10 waar supporters tot op heden niet zetelen. Daar heeft deze delegatie het woord genomen en een brief aan alle leden van de Raad van Bestuur voorgelezen.
Daarin werd onder meer geëist dat er meer transparantie zou komen, de gesprekken rond de beloofde supportersparticipatie formeel zouden worden opgestart en dat een delegatie van supporters op de Raad van Bestuur aanwezig mocht blijven om te vermijden dat verschillende versies van de inhoud van de Raad van Bestuur zouden circuleren naar de supporters.

In de twee uur durende discussie werd ons op dat moment het volgende duidelijk:
1 Allerlei geruchten blijken het gevolg te zijn van verschillende versies van feiten waarbij dé waarheid voor ons als supporter vaak niet meer te achterhalen valt;
2 Er is geen vertrouwen tussen de verschillende geledingen/partijen. De situatie is al een tijdje slecht, maar wordt elk uur dramatischer. Zo kan het niet verder;
3 Alle betrokkenen partijen erkennen de nood van inbreng en participatie van ons, supporters;
4 We hebben op onze vraag naar de mogelijke oplossing op dat moment geen duidelijk antwoord gekregen.


Op vraag van een aantal leden hebben we toen de Raad van Bestuur verlaten enkel nadat we de expliciete garantie hadden gekregen dat we de inhoud van de discussie en de beslissing met de nodige motivatie zouden ontvangen in een communicatie met alle leden van de Raad van Bestuur in copy.

Dezelfde avond kregen we de beloofde communicatie met alle betrokkenen in cc. Er werd gesteld dat er op korte termijn een Bijzondere Algemene Vergadering zal plaatsvinden (wellicht 5 november 2014) waarbij het ontslag van Jan Callewaert en Joris Deroo uit de Raad van Bestuur op de agenda staat. Enkele uren later kregen we daarbij de verduidelijking dat enkele bestuurders hun statutair recht hadden uitgeoefend om een Bijzondere Algemene Vergadering samen te roepen met een door hun meegedeelde agenda namelijk het ontslag van Jan Callewaert en Joris Deroo en dat dit schriftelijke verzoek reeds voor aanvang van de vergadering was opgesteld en ondertekend en de Raad van Bestuur daar enkel akte van had genomen.
Hierop hebben we gesteld dat we als supporters graag het standpunt van de verschillende partijen zouden kennen over:
1 Waarom deze beslissing in het belang van de club is;
2 Wat de mogelijke gevolgen zijn en wat de volgende stappen zijn;
3 Hoe de supportersparticipatie formeel vorm zal krijgen en op welke termijn.

Zowel Paul Van Der Schueren als Jan Callewaert hebben positief op deze uitnodiging gereageerd, alleen is huidig voorzitter Callewaert deze week niet beschikbaar.

Dinsdagavond 28 oktober heeft Paul Van Der Schueren (CEO) de gestelde vragen beantwoord op een meeting georganiseerd door de federatie van de supportersclubs waarbij een tiental vertegenwoordigers van de supportersclubs aanwezig waren. Nu zondag 2 november zal Jan Callewaert (voorzitter) hetzelfde doen, zodat wij pas dan de twee kanten van het verhaal zullen hebben gehoord. Verdere concrete acties zullen we pas daarna opzetten.

Uiteraard hebben al de betrokkenen eigen ideeën en worden feiten gekleurd, maar als supportersfederatie trachten we vooral een antwoord te vinden op de volgende vraag: hoe kunnen we deze crisis oplossen en vooral hoe we kunnen vermijden dat deze crisis die ons reeds een degradatie heeft opgeleverd, ons ook niet nog de promotie kost of erger en hoe we een gelijkaardige crisis kunnen vermijden in de toekomst?

Ons is alvast duidelijk geworden dat om de huidige crisis te bezweren en te vermijden dat nieuwe gelijkaardige crisissen ontstaan, noodzakelijke veranderingen moeten worden doorgevoerd. De belangrijkste hierbij is het verankeren van een stevige supportersparticipatie in een nieuwe structuur.

We weten dat heel wat goed menende supporters met heel wat vragen/opmerkingen/… zitten en kunnen niet met iedereen individueel in gesprek gaan en stellen daarom het volgende voor:

1 Iedereen wordt uitgenodigd op een eerste Algemene OHL supportersvergadering op maandag 3 november om 20u op de club. Als federatie van supportersclubs willen we een stand van zaken van onze bevindingen voorstellen aan alle geïnteresseerde supporters en iedereen kan zijn zegje doen over de situatie. Ook zullen we op dat moment verdere acties voorstellen en van gedachten wisselen over de mogelijke supportersparticipatie;

2 Ondertussen kan iedereen alle bedenkingen en/of overpeinzingen bezorgen aan weareohasjel@gmail.com. ij beloven alle goed menende, niet anonieme interventies te beantwoorden en alle input mee te nemen in onze verdere besprekingen over te nemen acties;

3 Op dinsdag 4 november zullen we onze analyse en verdere acties vanuit de federatie van supportersclubs voorstellen op een persmoment en ditzelfde zullen we voorstellen op de Bijzondere Algemene Vergadering waar het ontslag van de voorzitter zal worden besproken.

Wij hopen dat we op deze manier zoveel mogelijk supporters kunnen informeren, op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van alle betrokkenen in deze crisis en laten participeren aan de oplossing ervan in de komende weken.

Als supporters zijn wij immers niet alleen het emotioneel kloppend hart van OHL, maar als abonnees en trouwe aanwezigen zijn we ook de grootste sponsors. Elk jaar opnieuw!

Wij menen het dan ook als we stellen: “We are OHL”. Om dat kracht bij te zetten roepen we iedereen ook op om in de 12de minuut “We Are OHL” mee te brullen op de komende thuismatch. Als twaalfde man willen wij immers achter onze ploeg op het veld blijven staan, maar willen we ook met deze en andere acties in de komende weken duidelijk maken, dat de manier waarop deze club wordt geleid voor ons onaanvaardbaar is. Verdere acties zullen we de komende dagen en weken dan verder opzetten en communiceren nadat alle betrokkenen werden gehoord en overleg met alle supporters plaats heeft gevonden.

We hopen dan ook veel van jullie te mogen begroeten op de open vergadering volgende maandag om 20u op Den Dreef

Met sportieve groeten

De federatie van supportersclubs O-Hasj-El

Meer info: weareohasjel@gmail.com of voorzitter@o-hasj-el.be